ALV woensdag 24 april 2013

15 april 20130

Beste leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de zwemvereniging Sassenheim op woensdag 24 april 2013 in ’t Onderdak, J.P.Gouverneurlaan 40a, kamer 15-16, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Voortgang gesprekken gemeente inzake subsidie.

4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 26 april 2012.

5. Jaarverslag penningmeester (afrekening 2012).

6. Verslag kascommissie.

7. Vaststellen begroting 2013.

8. Jaarverslag secretaris.

9. Jaarverslagen van:

Zwemtechnische commissie.

Waterpolo commissie.

10. Decharge.

Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.

11. Bestuursverkiezing.

Frank van Nobelen is volgens schema aftredend en stelt zich zichzelf opnieuw verkiesbaar als voorzitter.

Jelmer Kosters is volgens schema aftredend en stelt zich zichzelf opnieuw verkiesbaar als secretaris.

Volgens de statuten kunt u kandidaten voor het bestuur voorstellen. De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en ondertekend te zijn door tenminste 10 stemgerechtigde leden en voorzien van een bereidverklaring van de betreffende kandidaat. De kandidaatstellingen dienen uiterlijk een week voor de ledenvergadering ingediend te worden bij de secretaris.

12. Verkiezing kascommissie.

13. Benoemingen

Voorstel Ank den Boer te benoemen tot erelid.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Indien er vragen zijn over bepaalde agendapunten kan er contact opgenomen worden met het bestuur.

Alle stukken met betrekking tot de jaarvergadering zijn vanaf 9 april 2013 op te vragen bij de secretaris tel: 0648497769 / e-mail: j.j.j.kosters@gmail.com.

In de hoop u 24 april te mogen begroeten, teken ik,

Namens het bestuur,

J.J.J. Kosters, secretaris

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WIL JE OOK BIJ ONS KOMEN ZWEMMEN?

ZWEMVERENIGINGSASSENHEIM

Wij zijn een gezellige vereniging, waarin zwemmen en waterpolo hecht met elkaar verbonden is.