Algemene Ledenvergadering 26 april 2012

17 april 20120

Beste leden en ouders van leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de zwemvereniging Sassenheim op donderdag 26 april 2012 in ’t Onderdak, J.P.Gouverneurlaan 40a, kamer 15-16, aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Voortgang gesprekken gemeente inzake subsidie
4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 21 april 2011
5. Jaarverslag penningmeester (afrekening 2011)
6. Verslag kascommissie.
7. Jaarverslag secretaris.
8. Jaarverslagen van:
– Zwemtechnische commissie.
– Waterpolo commissie.
9. Decharge.
Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
10. Bestuursverkiezing.
– Elize Blokker is volgens schema aftredend en stelt zichzelf opnieuw verkiesbaar als algemeen bestuurslid.
– Heidi van Stein is volgens schema aftredend en zij stelt zichzelf niet verkiesbaar.
– Het bestuur draagt Lars Eikelenboom voor als kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.
Volgens de statuten kunt u kandidaten voor het bestuur voorstellen. De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en ondertekend te zijn door tenminste 10 stemgerechtigde leden en voorzien van een bereidverklaring van de betreffende kandidaat. De kandidaatstellingen dienen uiterlijk een week voor de ledenvergadering ingediend te worden bij de secretaris.
11. Verkiezing kascommissie.
12. Vaststellen begroting 2012
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Indien er vragen zijn over bepaalde agendapunten kan er contact opgenomen worden met het bestuur.
Alle stukken met betrekking tot de jaarvergadering zijn vanaf 8 april 2012 op te vragen bij de secretaris tel: 0648497769 / e-mail: j.j.j.kosters@gmail.com.
In de hoop u 26 april te mogen begroeten, teken ik,
Namens het bestuur,
J.J.J. Kosters, secretaris

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WIL JE OOK BIJ ONS KOMEN ZWEMMEN?

ZWEMVERENIGINGSASSENHEIM

Wij zijn een gezellige vereniging, waarin zwemmen en waterpolo hecht met elkaar verbonden is.